Fota: sacyjalnyja sietki

Fota: sacyjalnyja sietki

«Kali ty pierabiraješsia jak talent, to pavinien sam siabie karmić»

Illi 35 hod, apošnija čatyry jon pracavaŭ u «Anłajniery». Dahetul raźvivaŭ placoŭku «Kufar».

Raskazvaje, jak zmoh atrymać hetuju vizu (jamu jaje vydali ŭ 2021 hodzie):

«Ułaśniki Onliner mieli znosiny z brytanskim kansultantam, jaki dapamahaŭ z takimi vizami. Šmat kaho ź biełarusaŭ, jakim była cikavaja brytanskaja jurysdykcyja, jon kansultavaŭ. Mianie ź im paznajomili, my razam papracavali i za try miesiacy zrabili kiejs (padrychtavali ŭsie dakumienty dla vizy. — «NN»).

Sutnaść hetaj vizy zaklučajecca ŭ tym, što talenavityja ludzi mohuć padać ankietu, raskazać u joj pra toje, chto ty, čamu Anhlija pavinna ličyć ciabie talenavitym śpiecyjalistam, i padmacavać heta jakimi-niebudź dokazami, naprykład, refierensami ad inšych viadomych ludziej u śfiery IT. 

Viza raźličana nie tolki na prahramistaŭ, ale i na inšych ludziej. I charastvo jaje ŭ tym, što jana dazvalaje pieravieźci ŭsiu siamju. Adzinaje, čym ty nie možaš karystacca pa takoj vizie, heta sacyjalnyja vypłaty, harantyi. Ličycca, što kali ty pierabiraješsia jak talent, to pavinien sam siabie karmić».

Takuju vizavuju inicyjatyvu raspracavaŭ brytanski ŭrad, kab pieraciahvać rozumy ŭsioj płaniety ŭ Anhliju. Ułady zacikaŭleny ŭ tym, kab ludzi arhanizoŭvali biznes na vostravie.

«Nakolki ja razumieju, jany stamilisia ad taho, što ŭ Vialikabrytaniju davoli šmat pryjazdžała ludziej z arabskaha i kitajskaha śvietu. Jany prosta kuplali tam nieruchomaść, pavialičvali košt arendy takim čynam i ničoha nie stvarali ŭnutry, a prosta spažyvali. Ekanomika, biezumoŭna, i ŭ takich ludziach maje patrebu, ale im taksama patrebny i stvaralniki», — kaža jon. 

«Biełarusy vielmi talenavityja, im by rynak bolšy»

Pryčyny, pa jakich Illa chacieŭ pajechać žyć u Anhlii, dźvie: pra heta niekali daŭno maryŭ jaho baćka, dyj sam chłopiec lubiŭ Łondan.

«U mianie tata pamior, kali ja byŭ jašče małym, — raskazvaje jon. — Pamiataju, što mama kazała, što jon chacieŭ pakatacca na anhlijskim dvuchpaviarchovym aŭtobusie. Ja nikoli pra heta nie zadumvaŭsia, ale na padśviadomym, musić, učapiŭsia za heta.

U Łondanie my byli niekalki razoŭ z žonkaj, nam tut vielmi spadabałasia. Vyrašyli, što kali nas užo paznajomili z hetym kansultantam, to treba pasprabavać. Rabili vizu, nie budujučy niejkich płanaŭ. Chutčej, prosta atrymać prava na biesprablemnaje pražyvańnie ŭ Vielikabrytanii. Akazałasia, što Łondan vielmi pryjazny da novych hramadzian, dziaciej. Sadki i škoły tut biaspłatnyja. I pryjemnaje pačućcio, kali tvaje dzieci pačynajuć «chapać» anhlijskuju movu, adkazvać na joj. Nam pačućcio takoha žyćcia spadabałasia, my viarnulisia ŭ pačatku hoda ŭ Biełaruś, a ŭ kancy krasavika stali žyć na vostravie».

Illa kaža, što jon nie razryvaje suviaź z radzimaj. Niadaŭna jon tudy jeździŭ, kab sustrecca z kamandaj i pieradać spravy. 

Trapić ź Vialikabrytanii ŭ Biełaruś ciapier davoli składana. Pramych rejsaŭ niama, treba lacieć ź pierasadkami. 

«Ale budziem imknucca naviedvać svajakoŭ i znajomych, jakija ŭ nas tam zastajucca. 

Uvohule ŭ mianie źjaviłasia žadańnie bačyć bolš mahčymaściaŭ. Liču, što biełarusy vielmi talenavityja, im by rynak bolšy. I heta, darečy, dakazvajuć paśpiachovyja biełaruskija pradprymalniki. Kali jany vychodziać na vialikuju aŭdytoryju, to atrymlivajecca raści. Kali ty abmiežavany łakalnym rynkam, to tut składaniej supraćstajać hłabalnym hulcam.

Dumaju, što mnie budzie valniej dychać u płanie vialikaj kolkaści mahčymaściaŭ. I spadziajusia, što ni ŭ koha nie budzie ciažkaściaŭ u dychańni», — kaža jon. 

«Baču dla siabie try pracoŭnyja «maršruty»

Pakul Illa nie znajšoŭ pracy. Jon bačyć dla siabie try «maršruty», pa jakich moža pajści.

«Pieršy — netvorkinh, jaki ŭžo jość u Vialikabrytanii (tut vialikaja supolnaść biełaruskich pradprymalnikaŭ), mahčyma źjaviacca prapanovy adtul, ja ich razhledžu. Druhi scenar raźvićcia padziej — miarkuju, što dla atrymańnia dobraj pracy ŭ mižnarodnaj kampanii mnie patrebna budzie paŭza na atrymańnie adukacyi. I heta samy vierahodny moj «maršrut».

Treci varyjant — hibrydny, užo jość prapanovy ad pradprymalnikaŭ, jakija chočuć raźvivać svoj biznes, naprykład, pajści bolš na Uschod. I im patrebnaja ŭ hetym dapamoha, ekśpiertyza. Mahčyma, budu vučycca na viačerniaj formie, a ŭdzień pracavać. Pakul usie try varyjanty dla mianie adčynienyja, padumaju», — tłumačyć jon. 

Fota: sacyjalnyja sietki

Fota: sacyjalnyja sietki

Illa ličyć, što atrymać adukacyju ŭ Vialikabrytanii jamu, jaho žoncy i dzieciam — heta vialiki krok napierad. Mužčyna kaža, što prajhrać ź pierajezdam tut niemahčyma. 

«Što tyčycca zarobku, to my razumiejem, što skłaścisia moža pa-roznamu. Moža atrymacca, a moža i nie. Ale heta taksama dośvied, jaki kali nie pasprabavać, to nie nabudzieš.

Hety pierajezd my šmat razoŭ abmiarkoŭvali z žonkaj, stavili kankretnyja płany. Dumali, dzie my chočam žyć, jak blizka pavinna być škoła dla dziaciej i inšaje. Davoli niadrenna ŭsio raspłanavali.

Samy hałoŭny fidbek — ad dziaciej, ich u mianie dvoje. Pieršapačatkova jany kazali, što chočuć u Minsk, tam ich koła znosin, da jakoha ich ciahnuła. Ciapier jany kažuć, što im padabajecca ŭ Łondanie, jany palubili miascovyja muziei, dziaciej. Heta dadaje niejkuju ŭpeŭnienaść u tym, što my zrabili pravilny vybar.

Dumaju, što ŭsia siamja pavinna viesłavać u adzin bok, padtrymlivać adno adnaho. Razładu ŭ siamji ŭ suviazi ź pierajezdam nie było». 

«Naš unikalny dośvied — pražyvać davoli častyja chvali kryzisaŭ»

Z sumnaha ŭ Illi ciapier tolki rasstavańnie z Onliner. Tam jon pracavaŭ čatyry hady. Ale jon ni z kim nie raźvitvajecca. 

«Z usimi zastalisia ŭ dobrych adnosinach. Dumaju, što ŭ nas budzie šmat mahčymaściaŭ pabačycca — u Vialikabrytanii ci ŭ Jeŭropie. Sumna zusim krychu, radaści ŭ hetym rašeńni bolš». 

U čym sakret pośpiechu «Anłajniera»? Žukaviec dzielicca:

«Onliner — heta biznes, jaki byŭ zaŭsiody vielmi blizki da čytača. Naładžvaŭsia dobry kantakt z karystalnikami. Musić, hetaja blizkaść adčuvajecca, i ŭ hetym pośpiech pracy «Anłajniera». Niekalki hadoŭ tamu ja b siudy jašče dadaŭ kamjunici. Ale, na žal, zaraz u nas niama mahčymaści pracavać z kamientarami, tak zdaryłasia, što nie ŭsio, što my chacieli b zrabić, mahčyma na dadzieny momant u Biełarusi». 

Źmieny ŭ redakcyjnaj palitycy były CEO uspryniaŭ składana. Tady ŭ redakcyi, zhadvaje jon, prachodzili šmathadzinnyja płaniorki. Syšlisia na tym, što hetaje rašeńnie — adzina pravilnaje ŭ takich umovach.

«U tvorčym kalektyvie zaŭsiody jość ryzyka raskołu, pryncypovaha nierazumieńnia, jakoje abaročvajecca raspadam. Na moj pohlad, u situacyi, kali lohkich rašeńniaŭ niama, nam udałosia pryniać takoje, jakoje dazvoliła zachavać kalektyŭ», — razvažaje jon. 

Usie surjoznyja ŭzrušeńni, jakija zdaralisia ŭ Biełarusi za apošnija dva hady, surjozna adbivalisia na kolkaści rekłamadaŭcaŭ, prajektaŭ kampanii. Kolkaść karystalnikaŭ na sajcie rasła, spažyvańnie kantentu taksama, a siaredni ček pakupak — nie. Tady vychad byŭ taki: pajści ŭ rehijony, a nie zasiarodžvacca tolki na bujnych haradach, jak było raniej. 

«Mahčyma, tam nie taki vialiki achop, ale my imknulisia aktyŭničać. Ź inšaha boku, heta naša praca — reahavać na ŭsie ŭzrušeńni i šukać hrošy ŭ novych miescach.

Čaroŭnaj tabletki, kab vyžyć na rynku ŭ Biełarusi, niama. Musić, jak zvyčajna, naša pradprymalnaść pavinna ratavać.

Pačaŭ aktyŭna raści Telegram, my prapanoŭvali novyja pradukty ŭ im. Źjaŭlalisia novyja rekłamadaŭcy, my šukali dla ich novyja farmaty. Ničoha takoha asablivaha nie skažu.

Biezumoŭna, čym bolš talenavitaja ŭ ciabie kamanda, čym dalej jana bačyć za haryzont, tym bolš šancaŭ chacia b za miesiac-dva rabić pradukty, jakija buduć apiaredžvać rynak. Biełaruskim łakalnym praduktam sapraŭdy składana z-za kankurencyi z hłabalnymi płatformami, markietpłejsami i jašče pamiž saboj. 

Naš unikalny dośvied — pražyvać davoli častyja chvali kryzisaŭ, jakija ŭ nas zdarajucca. Heta naša asablivaść, pad jakuju treba padstroicca», — dzielicca jon. 

Akramia pakazčykaŭ rostu aŭdytoryi, vyručki, Illa hanarycca tym, što ŭ kampanii atrymałasia sabrać dobruju kamandu.

«Ja vialiki fanat sieryjała «Ted Łasa». Jon pra toje, jak trenier pa amierykanskim futbole pryjazdžaje ŭ kamandu anhlijskaj premjer lihi, nie viedajučy navat pravił hulni, i stanovicca dobrym mieniedžaram dla svajoj kamandy.

My i atrymlivali zadavalnieńnie, i pracavali na vynik. Heta, musić, samaje vialikaje dasiahnieńnie», — padsumoŭvaje jon.

Čytajcie taksama: 

Čatyry tendencyi biełaruskaj ekanomiki. Adna ź ich dosyć niečakanaja

«Vielmi chacieŭ by pracavać u Biełarusi»: doktar Martaŭ pra pomstu za knihu, žyćcio paśla aryštu i vyjezd z krainy

Клас
20
Панылы сорам
4
Ха-ха
5
Ого
0
Сумна
2
Абуральна
2