Adnosiny pamiž Minskam i Maskvoj płanamierna kacilisia pad haru apošnija niekalki hadoŭ.
Družba sajuznych dziaržavaŭ dała raskolinu paśla taho, jak rasijskija ŭłady, stamiŭšysia słuchać supiarečlivyja zajavy biełaruskich kaleh, vyrašyli pieravieści dyjałoh u kankretnuju płoskaść i atrymać ad supracoŭnictva materyjalnuju addaču. Hetym letam supraćstajańnie ŭvajšło ŭ vostruju fazu: upieršyniu Kreml adkryta vykazaŭ žadańnie zrynuć ciapierašniaha kiraŭnika Biełarusi Alaksandra Łukašenku. Ci projdzieny punkt viartańnia ŭ dvuchbakovych adnosinach i ci zmoža ŭtrymacca Łukašenka na svajoj pasadzie?

U lipieni pamiž Maskvoj i Minskam pačałasia niežartoŭnaja bitva ŭ infarmacyjnaj prastory. Telekanał NTV pakazaŭ dakumientalny film «Chrosny Baćka», u jakim prezidenta Biełarusi Alaksandra Łukašenku abvinavacili va ŭstalavańni dyktatury i fizičnaj likvidacyi niepažadanych palitykaŭ. Uśled za pieršaj vykryvalnickaj stužkaj źjaviłasia i druhaja, a litaralna tydzień tamu ŭ efir pajšoŭ «Chrosny Baćka-3». U apošniaj častcy «sieryjału» hałavie sajuznaj dziaržavy byŭ pastaŭleny dyjahnaz — mazaičnaja psichapatyja.

Internet-prapahandysty adkazali maštabnaj antyrasijskaj atakaj na rozumy suhramadzian. Efirny čas dali prezidentu Hruzii Michaiłu Saakašvili, ad jakoha, zrazumieła, dobraha słova ŭ adras Rasii nie dačakaješsia.
Aficyjny orhan druku savieta ministraŭ Biełarusi apublikavaŭ krytyčny dakład Barysa Niamcova «Pucin. Vyniki. 10 hadoŭ» z kamientarami miascovych publicystaŭ. Rezka źmianiŭsia ton navinavych telepieradač. Ab Rasii stali havaryć tolki ŭ niehatyŭnym klučy — pažary, karupcyja, złačynnaść i h.d., — supraćpastaŭlajučy jaje cudoŭnamu žyćciu ŭ Biełarusi. Rasijskija kanały padvierhnulisia cenzury, kab ništo nie zrujnavała pazityŭny vobraz rodnaha kraju.

Vajna kampramatam pačałasia nie tolki na ŭzroŭni ŚMI, dziejańni jakich možna śpisać na samastojnuju aktyŭnaść asobnych vydaŭcoŭ, ale i na ŭzroŭni kiraŭnictva krain. Dźmitryj Miadźviedzieŭ vykryŭ Łukašenku ŭ chłuśni, zajaviŭšy, što toj u prysutnaści inšych prezidentaŭ za začynienymi dźviaryma abiacaŭ pryznać niezaležnaść Abchazii i Paŭdniovaj Asiecii, ale nie zrabiŭ hetaha. Łukašenka, adkazvajučy na paprok, abvinavaciŭ rasijskaha kalehu ŭ «niesumlennaści» i ŭ tym, što Miadźviedzieŭ «niesumlenna pierakručvaje peŭnyja rečy». Pamočnik prezidenta Rasii Siarhiej Prychodźka prapanavaŭ apublikavać stenahramy hutarki z Łukašenkam, kab toj nie moh adkrucicca ad dadzienych abiacańniaŭ. «Možam apublikavać i inšyja vykazvańni Alaksandra Łukašenki, jakija buduć davoli cikavyja jak biełaruskaj, tak i mižnarodnaj hramadskaści», — paviedamiŭ Prychodźka.

Padobna da taho, što kanflikt pamiž kiraŭnictvam Rasii i Biełarusi hetym razam nie ŭdasca chutka ŭłahodzić. «Infarmacyjny cisk na Alaksandra Łukašenku z boku Rasii napiaredadni prezidenckaj kampanii ŭ Biełarusi budzie tolki narastać», — miarkuje biełaruski palitołah Juryj Barančyk. 7 vieraśnia biełaruski parłamient źbiarecca na pazačarhovuju siesiju dla zaćvierdžańnia daty praviadzieńnia prezidenckich vybaraŭ.

Poŭnamaštabnaja infarmacyjnaja vajna, jak ličać naziralniki, pakazvaje, što Kramlu nadakučyła mieć spravu ź niepradkazalnym prezidentam susiedniaj dziaržavy. «Pakaz pa rasijskich kanałach sieryjałaŭ, pikiroŭki, jakija adbyvajucca na samym vysokim uzroŭni, śviedčać ab tym, što ŭ Rasii ŭzajemaadnosiny z Alaksandram Łukašenkam dajšli da miažy. Jon prosta dastaŭ mnohich u Rasii svaimi pavodzinami, svaimi kamientarami, svaimi ŭčynkami, jakija nie adpaviadajuć ujaŭleńniam Kramla ab sajuznych adnosinach», — kamientuje pieršy namieśnik staršyni Kamiteta Dziarždumy pa spravach SND Kanstancin Zatulin.

Apošnija hady lehitymnaść ułady Alaksandra Łukašenki šmat u čym zabiaśpiečvałasia za košt uchvaleńnia Maskvy i partnioraŭ pa SND. Zachodnija krainy admaŭlajucca pryznavać biełaruskaha prezidenta i ŭsprymajuć jaho tolki jak uzurpatara. Bieź finansavaj padtrymki z boku Rasii traščyć pa švach i «biełaruski ekanamičny cud», jaki zabiaśpiečvaje ŭchvału palityki Łukašenki ŭnutry krainy. Ci mahčymaje adnaŭleńnie narmalnych stasunkaŭ pamiž ciapierašnimi ŭładami Biełarusi i Rasii i što čakaje ŭ najbližejšy čas Alaksandra Łukašenku?

VIERSIJA PIERŠAJA: Biełaruś čakaje «aksamitnaja revalucyja»

Źmiena ŭłady paśla straty Rasii ŭ jakaści sajuźnika padajecca ŭ Biełarusi niepaźbiežnaj. Jak pierakanany palitołah Juryj Barančyk, u adnosinach Maskvy i ciapierašniaha biełaruskaha prezidenta projdzieny punkt viartańnia. «Maskva ni pry jakich umovach nie pryznaje lehitymnaj pieramohu Alaksandra Łukašenki na vybarach u vypadku, kali jon vyłučyć svaju kandydaturu i zabiaśpiečyć sabie, jak i raniej, «elehantnuju pieramohu», — ličyć jon. Pryčym jość infarmacyja, što pazicyi Maskvy i Brusela supadajuć, što zdarajecca niačasta. Heta aznačaje, što Łukašenka ryzykuje zastacca biez jakoj-niebudź istotnaj padtrymki ŭ śviecie. I prastora dla manioŭraŭ imkliva zvužajecca. Vybary Łukašenka chutčej za ŭsio vyjhraje, ale ŭtrymacca nie zmoža. Pa mierkavańni palitołaha, paśla pieraabrańnia Łukašenka piarojdzie na «adkryta rusafobskija pazicyi» i pačnie rezka zakručvać hajki ŭnutry krainy. «Sproba ŭtrymać uładu siłavym šlacham nie maje nijakaha dačynieńnia da vyjhryšu, bo situacyja ŭžo prajhranaja — projhryš, pierš za ŭsio kanceptualny, užo adbyŭsia», — kaža Barančyk.

Vierahodnaść: 50%

Viersija druhaja: Dziela zamireńnia susiedziam daviadziecca pajści na sastupki

Zdajecca, Alaksandr Łukašenka nie hatovy da surjoznaha supraćstajańnia i vyrašyŭ šukać šlachi da zamireńnia. Pra heta śviedčyć jaho niečakany vizit u Jerevan na niefarmalny samit Arhanizacyi Damovy ab kalektyŭnaj biaśpiecy (ADKB) na minułym tydni. Ekśpierty źviazvajuć cikavaść biełaruskaha prezidenta da ADKB (u minułym hodzie jon praihnaravaŭ samit arhanizacyi) z žadańniem kiraŭnictva Biełarusi luboj canoj naładzić adnosiny z Rasijaj. «Biełaruskaja ekanomika vielmi ciažka pieranosić rasijskija sankcyi, i zaraz Alaksandru Łukašenku prosta nieabchodna zamirycca z Kramlom», — ličyć ekśpiert niezaležnaha minskaha analityčnaha centra «Zaŭtra tvajoj krainy» Dzianis Mielancoŭ. Na heta pakazvajuć i apošnija prymirenčyja žesty Łukašenki, u tym liku i jaho słovy ab tym, što jon «daravaŭ rasijcam «Chrosnych Baćkaŭ».

Praŭda, pakul z Łukašenkam nie imknucca damaŭlacca. Tak, Dźmitryj Miadźviedzieŭ admoviŭsia ad dvuchbakovaj sustrečy ź biełaruskim kaleham u ramkach samitu. Cana zamireńnia hetym razam budzie vysokaja. Pustymi abiacankami ŭžo nie abyścisia. Chutčej za ŭsio, akramia pryznańnia Abchazii i Paŭdniovaj Asiecii ad Minska zapatrabujuć dapuścić rasijski kapitał da pryvatyzacyi pradpryjemstvaŭ u Biełarusi.

Vierahodnaść: 15%

Viersija treciaja: Łukašenka prydbaje novych sajuźnikaŭ

Staŭšy na ściežku vajny z Kramlom, Łukašenka prydbaŭ novych sajuźnikaŭ. U minuły aŭtorak prezident Hruzii Michaił Saakašvili i vykanalnik abaviazkaŭ prezidenta Małdovy Michaj Himpu prapanavali Biełarusi ŭstupić u HUAM, jaki stvaraŭsia jak procivaha prarasijskamu SND. Praŭda, ad Hruzii z Małdovaj čakać finansavaj padtrymki nie davodzicca. «Adnak Łukašenku pakul udavałasia paźbiehnuć izalacyi i atrymlivać padtrymku z samych roznych krynic, — kaža dyrektar Instytuta palityčnaha analizu i mižnarodnych daśledavańniaŭ Siarhiej Tałstoŭ. — Skaračeńnie pastavak rasijskaj nafty pa ilhotnych cenach pahadziłasia kampiensavać Vieniesueła. Karotkaterminovaja pazyka na pahašeńnie hazavych daŭhoŭ pierad „Hazpromam“ była atrymanaja ŭ Azierbajdžanie. U vypadku atrymańnia kredytu na 1 młrd dalaraŭ u Kitai biełaruski prezident raźličvaje zabiaśpiečyć uzrovień biudžetnych vydatkaŭ da blizkich prezidenckich vybaraŭ».

Pryčym Łukašenka moža raźličvać na padtrymku nie tolki krain treciaha ešałonu: u vypadku pierachodu da kanfrantacyi z Rasijaj jon znojdzie sajuźnikaŭ na Zachadzie. Ekśpierty źviartajuć uvahu, što chutčej za ŭsio rašeńnie ab adradžeńni HUAM pryniataje zusim nie ŭ Tbilisi. Taksama varta ŭzhadać, što funkcyjaniery ES rezka pamianiali staŭleńnie da Baćki, jak tolki pamiž Maskvoj i Minskam paznačyŭsia razład. I navat pryniali Biełaruś u minułym hodzie va «Uschodniaje partniorstva». Praŭda, hrošy ES davać nie śpiašajecca.

Vierahodnaść: 35%

Клас
0
Панылы сорам
0
Ха-ха
0
Ого
0
Сумна
0
Абуральна
0

Chočaš padzialicca važnaj infarmacyjaj ananimna i kanfidencyjna?