Franak Viačorka ŭ Kijevie. Fota: facebook.com/viachorka

Franak Viačorka ŭ Kijevie. Fota: facebook.com/viachorka

«Dla ŭkraincaŭ Biełaruś — kraina, ź jakoj laciać rakiety»

Franak Viačorka kaža: pieršačarhovaja meta vizitu ŭ važny dla Ukrainy dzień była ŭ tym, kab pakazać ukraincam, što Łukašenka — nie ŭsia Biełaruś. Pajezdka nie stała revalucyjnaj. Nijakich dakumientaŭ na joj nie padpisvałasia. Jana była pracoŭnaj. Z takich sustreč, pavodle Viačorki, pačynajucca vialikija spravy.

«U nas składanyja adnosiny z Ukrainaj. Biełaruś akazałasia i suahresaram, i zakładnikam. Treba vyraŭnoŭvać ukrainskuju hramadskuju dumku adnosna Biełarusi», — davodzić jon.

Viačorka kanstatuje, što ŭkrainskaje hramadstva ŭsprymaje biełarusaŭ niehatyŭna praź dziejańni Łukašenki. Biełaruś dla ŭkraincaŭ — kraina, ź jakoj laciać rakiety.

Pavodle daradcy Cichanoŭskaj, kali na ŭzroŭni elitaŭ udałosia patłumačyć i vybudavać davier, to z hramadstvam treba pracavać usim: biełaruskaj dyjaspary, demakratyčnym siłam, dobraachvotnikam.

Viačorka spadziajecca, što nastupnyja vizity buduć pryśviečanyja pracy z šyrokaj ukrainskaj hramadskaściu.

«Kali ŭ bolšaści ŭkraincaŭ staŭleńnie da Biełarusi budzie pazityŭnym i jany buduć raździalać Łukašenku dy prostych biełarusaŭ, to nie budzie nijakaj prablemy ŭ kamunikacyi.

Ciapier ža palityki adčuvajuć, što staŭleńnie da biełarusaŭ niehatyŭnaje, tamu mohuć paźbiahać takich sustreč, kab nie zhubić padtrymku ŭnutry ŭkrainskaha hramadstva», — tłumačyć Viačorka.

Va ŭkrainskaj palitycy šmat intaresaŭ, jakija kankurujuć pamiž saboj.

Pavodle słovaŭ Viačorki, Biełaruś i supraca z demakratyčnymi siłami nie ŭ pryjarytecie miascovych palitykaŭ. Razumieńnie, što takoje ciapierašniaja Biełaruś, čym jana žyvie i žyła, u ich paviarchoŭnaje.

«Ščylnaj kamunikacyi z demakratyčnymi siłami ŭ ich nie było nikoli, skažam ščyra, — adznačaje daradca Cichanoŭskaj. — Ale, majo adčuvańnie, što jany ŭsio ž razumiejuć, čym demakratyčnaja Biełaruś moža być karysnaj».

Adnoj z zadač pajezdki było pašyreńnie hrupy siabroŭ Biełarusi ŭ Viarchoŭnaj radzie, kab tam byli pradstaŭlenyja ŭsie partyi. Z ukrainskimi palitykami abhavorvaŭsia płan pa stratehičnym dyjałohu, jaki jość z ZŠA, Jeŭrasajuzam, Savietam Jeŭropy.

«Niemahčyma niedaaceńvać vahu Ukrainy»

Viačorka kaža, što dla ofisa Cichanoŭskaj važna naładzić adnosiny z usimi krainami, jakija bačać Biełaruś demakratyčnaj i niezaležnaj. Biez padtrymki Ukrainy zrabić u Biełarusi pieramieny i vyvieści jaje z rasijskaj arbity budzie nadzvyčajna ciažka.

«Ukraina stała vialikim hieapalityčnym aktaram. Jak buduć usprymajuć Biełaruś ciapier i ŭ budučyni, u vialikaj stupieni zaležyć ad Ukrainy. Niemahčyma niedaaceńvać vahu Ukrainy», — adznačaje Viačorka.

Jon nastojvaje, što dobryja adnosiny z Kijevam u intaresach biełaruskaha narodu i Ofis budzie padtrymlivać Ukrainu nakolki moža niezaležna ad taho, jak buduć hetyja adnosiny raźvivacca.

Pieramoha Ukrainy — šaniec dla pieramienaŭ u Biełarusi.

Anatol Labiedźka i Franak Viačorka ŭ budynku Ofisa prezidenta Uładzimira Zialenskaha. Fota: facebook Anatola Labiedźki

Anatol Labiedźka i Franak Viačorka ŭ budynku Ofisa prezidenta Uładzimira Zialenskaha. Fota: facebook Anatola Labiedźki

«My razumiejem, čamu Kijeŭ dystancyjujecca ad kantaktaŭ z demakratyčnymi siłami, — kaža Viačorka. — Da vajny jany staralisia zachoŭvać niejtralna-chałodnyja adnosiny z Łukašenkam, ale praciahvali handlavać, bo było zrazumieła, što Ukraina vajuje. Kali vajna pačałasia, Kijeŭ nie chacieŭ pravakavać Łukašenku na adkryćcio druhoha frontu i na ŭdzieł biełaruskich vojskaŭ u vajnie».

Ciapier ža, pavodle jaho, Łukašenka pierajšoŭ stolki čyrvonych linij, što Kijeŭ stanovicca bolš adkrytym dla publičnaj supracy z demakratyčnymi siłami.

Ofis Cichanoŭskaj hatovy pracavać z Kijevam u baraćbie z łukašenkaŭskaj i rasijskaj prapahandaj, abmieńvacca infarmacyjaj, uzajemadziejničać u padtrymcy partyzanskaha ruchu, biełaruskich dobraachvotnikaŭ i dyjaspary. Heta dziasiatki tysiač ludziej.

«Mnohija žyvuć šmat hadoŭ va Ukrainie, a dobraachvotniki vajujuć za jaje. Treba razam šukać šlachi, jak ich padtrymlivać. Pakul u Kijeva niama vyraznaha razumieńnia, jak stavicca da ŭsiaho hetaha. Połk Kalinoŭskaha padtrymlivajecca, ale, naprykład, vypłaty dobraachvotnikam abmiežavanyja, jość pytańni ŭ lehalizacyi», — adznačaje Viačorka.

Jon kaža, što nieabchodnyja zachady, kab biełaruskija dobraachvotniki mieli roŭnyja pravy z ukrainskimi vajskoŭcami. Dla hetaha kalinoŭcy niamała robiać, ale hetaha niedastatkova, kab prablemu zrušyć ź miesca.

Pavodle jaho słoŭ, nieabchodnaja supraca z Ukrainaj na mižnarodnaj arenie, kab razam pryciahvać uvahu da našaha rehijona i supolnaj baraćby. Raźvivać kulturna-aśvietnickaje supracoŭnictva, kab hramadstvy daviedvalisia bolš adno pra adnaho.

«Kab nie było takoj situacyi, jak sa ściaham u Krakavie. Kali ŭkraincy nie zachacieli bačyć biełaruski ściah, nie razumiejučy roźnicy miž bieł-čyrvona-biełym i čyrvona-zialonym», — ilustruje prykładam prablemu Viačorka.

«Padalak kazaŭ, što jość dźvie Biełarusi…»

Pradstaŭniki Ofisa Cichanoŭskaj sustrelisia z daradcam kiraŭnika Ofisa prezidenta Michaiłam Padalakom. Viačorka cenić jaho za toje, što jon robić u administracyi Zialenskaha.

Anatol Labiedźka, Michaił Padalak, Franak Viačorka. Fota: instagram.com/franakviacorka/

Anatol Labiedźka, Michaił Padalak, Franak Viačorka. Fota: instagram.com/franakviacorka/

Padalak blizki da kiraŭnika krainy i ŭpłyvaje na pazicyju prezidenta, adznačaje daradca Cichanoŭskaj. Jamu padałosia, što rytoryka Padalaka pra biełarusaŭ na sustrečach była ščyraj.

Padalak kazaŭ, što jość dźvie Biełarusi: zachoplenaja Rasijaj łukašenkaŭskaja — i jana varožaja — i demakratyčnaja, ź jakoj treba pracavać.

Kazaŭ mocna i vyrazna, što budučynia Biełarusi ŭ Jeŭrasajuzie, zaŭvažaje Viačorka.

«I pra toje jon kazaŭ u prysutnaści inšych palitykaŭ, deputataŭ, zamiežnikaŭ. Hetaha my časam dabivajemsia ad zachodnich palitykaŭ, a jon kazaŭ nie saromiejučysia, adkryta, naŭprost. Było pryjemna čuć. Dumaju, što jon nasamreč tak i dumaje», — adznačaje daradca Cichanoŭskaj.

«Supraca Ofisa i Pałka važnaja, bo ŭ biełarusaŭ jość zapyt na adzinstva»

Pavodle Viačorki, niervovaj była sustreča z kiraŭnictvam Pałka Kalinoŭskaha.

U strymie Jeŭraradyjo jon pryznaŭ, što adnosiny miž Ofisam i kalinoŭcami nie idealnyja. Jość niedavier. Viačorka kazaŭ, što na sustrečy «trochu pasvarylisia, pamirylisia» i abhavaryli dalejšyja kroki.

U hutarcy z «Našaj Nivaj» jon adznačyŭ, što, na jaho pohlad, u bakoŭ jość supolnaje razumieńnie: što isnuje palityčnaje kryło, dzie Śviatłana Cichanoŭskaja — biezumoŭny lidar i pradstaŭnik biełarusaŭ. A taksama jość vajennaje kryło, dzie lidar — Połk Kalinoŭskaha.

«My robim adnu spravu. Zmahajemsia za adnu Biełaruś», — kaža Viačorka.

Połk nie partyjnaja adzinka, a vialikaja struktura, dzie sabralisia ludzi z roznymi pohladami. Tamu adnosiny mohuć być składanyja. Akramia jak kamunikavańniem i supracaj, prablemy nie vyrašyš, zaŭvažaje jon.

Franak Viačoka i Vadzim Kabančuk, namieśnik kamandzira Pałka Kalinoŭskaha. Fota: instagram.com/franakviacorka/

Franak Viačoka i Vadzim Kabančuk, namieśnik kamandzira Pałka Kalinoŭskaha. Fota: instagram.com/franakviacorka/

Kali jość asabistyja kryŭdy, to ich treba vyrašać na asabistym uzroŭni, prahavorvajučy prablemu.

«Takija sustrečy, — havoryć Viačorka, — patrebnyja, kab vyhavarycca, kab nie było plotak i intryh. Tady spakajniej, možna vydychnuć i pracavać».

Viačorka kaža, što Pałku nie chapaje padtrymki. Ofis budzie zaklikać biełarusaŭ danacić dobraachvotnikam i zapisvacca ŭ Połk.

Daradca Cichanoŭskaj kaža, što supraca Ofisa i Pałka važnaja dla biełarusaŭ, bo jość zapyt na adzinstva.

Biełarusy chočuć bačyć parazumieńnie, bo stamilisia ad kanfliktaŭ.

Pa słovach Viačorki, nichto nie spračajecca ź lidarskaj rolaj Pałka Kalinoŭskaha, ale nie zabytyja i inšyja dobraachvotnickija abjadnańni, jakija taksama pavinny być dałučanyja da supracoŭnictva.

«Zdajecca, my pieraraśli čas, kab niešta dzialić», — adznačaje jon.

— Nas nie tak šmat i my nie takija mahutnyja, kab svarycca i raskołvacca. Nadyšoŭ momant abjadnoŭvacca, sinchranizavacca. Šmat krokaŭ zroblena. Važnym krokam da abjadnańnia stała kanfierencyja kalinoŭcaŭ u Kijevie».

Pavodle jaho słovaŭ, zadača dla Śviatłany Cichanoŭskaj jak nacyjanalnaj lidarki razmaŭlać z usimi i abjadnoŭvać biełarusaŭ niezaležna ad ich palityčnych pohladaŭ.

Uzajemadziejańnie ŭsich centraŭ palityčnaha, vajskovaha, hramadskaha i kulturnickaha žyćcia važna bačyć zamiežnym partnioram.

U nastupny vizit zapłanavanaja sustreča ź biełaruskaj dyjasparaj Ukrainy, abiacaje Viačorka. Na paradku dnia vyrašeńnia prablemaŭ z praterminavanymi pašpartami, razbłakavańnie bankaŭskich rachunkaŭ i raźviazańnie pytańniaŭ z patrabavańniem apastylaŭ.

Hladzicie taksama:

«Ja čakaŭ, što Biełaruś blizkaja pa duchu z Rasijaj, ale zrazumieŭ, što pamylaŭsia» — Kšyštaf Zanusi

«My pavinny zrabić tak, kab palitviaźni stali dla dyktatara prablemaj». Cichanoŭskaja zaklikała ihnaravać vybary i zasiarodzicca na palitviaźniach

Vajenny ekśpiert: Rasija rychtujecca da vialikaj suśvietnaj vajny, daty vyznačanyja

«Adčyniajem dźviery, a tam terabarona». Pasoł Polščy raskazaŭ pra pieršyja vajennyja tydni ŭ Kijevie

Aktyvisty, žurnalisty, palityki, dobraachvotniki. Kaho ź biełarusaŭ abviaścili ŭ vyšuk u Rasi

Клас
18
Панылы сорам
8
Ха-ха
6
Ого
3
Сумна
3
Абуральна
4

Chočaš padzialicca važnaj infarmacyjaj ananimna i kanfidencyjna?