Husqvarna Automower 435X AWD

Robat-hazonakasiłka Husqvarna. Fota: 21vek.by

Historyja robataŭ-hazonakasiłak pačałasia ŭ 1995 hodzie, kali šviedskaja kampanija Husqvarna vypuściła madel Automower. Jana była abstalavanaja navihacyjnaj sistemaj, što dazvalała robatu vyznačać svajo miescaznachodžańnie i abychodzić pieraškody na hazonie.

U nastupnyja hady kampanii z roznych krain pačali raspracoŭvać svaje madeli robataŭ-hazonakasiłak, u tym liku Bosch, Honda, John Deere, Robomow i inšyja. Adnak pieršyja robaty byli darahimi i nie zaŭsiody nadziejnymi, a taksama mieli abmiežavanuju funkcyjanalnaść.

Ź ciaham času technałohii stali raźvivacca i robaty-hazonakasiłki stali bolš dastupnymi dy funkcyjanalnymi. Ciapier jany mohuć asnaščacca GPS-navihacyjaj, sensarami pieraškod i inšymi funkcyjami, jakija dazvalajuć im pracavać bolš efiektyŭna i aŭtanomna.

Robaty-hazonakasiłki stali papularnymi ŭ mnohich krainach, dzie ŭładalniki acanili ich zručnaść i ekanomiju času. Jany mohuć pracavać na hazonach roznaj formy i pamieru, zabiaśpiečvajučy vysokuju jakaść kašeńnia travy.

Adna z asnoŭnych pieravah robataŭ-hazonakasiłak — ich ekałahičnaść. Jany pracujuć na elektryčnaj enierhii, što robić ich ekałahična čystymi i bolš biaśpiečnymi dla navakolnaha asiarodździa. Dadatkovy plus — heta praktyčna poŭnaja adsutnaść šumu.

Pryncyp raboty

Robaty-hazonakasiłki zdrabniajuć travu i ściobły, jakija zatym pieratvarajucca ŭ naturalnaje ŭhnajeńnie. Redka ŭ jakich madelaŭ vykarystoŭvajecca travazbornik. Skošanaja trava zvyčajna raskidvajecca pa ŭčastku. Niekatoryja madeli abstalavanyja vodaniepranikalnym korpusam, što robić ich bolš prostymi ŭ dahladzie i ačystcy ad brudu i travy.

Najbolš darahija i daskanałyja madeli robataŭ-hazonakasiłak aryjentujucca pa kamierach z technałohijaj mašynnaha zroku i apracoŭvajuć danyja z dapamohaj mahutnaha ŭbudavanaha błoka kiravańnia.

Biudžetnyja madeli aryjentujucca pa śpiecyjalnym provadzie, prakładzienym pa miežach učastka. Pieraškody ŭnutry pierymietra robat «bačyć» z dapamohaj bolš tannych datčykaŭ-łakataraŭ. Pry hetym asnoŭny praces apracoŭki infarmacyi biudžetnych madelaŭ arhanizavany ŭ vobłačnym asiarodździ. Ź im pryładu złučaje śpiecyjalny dadatak u smartfonie ŭładalnika.

Pierad pačatkam pracy robat-hazonakasiłka pavinien być naładžany i zaprahramavany dla pracy ŭ zadadzienaj zonie. Niekatoryja madeli mohuć być zaprahramavanyja dla vykanańnia śpiecyfičnych zadač, naprykład, źmieny vyšyni skošvańnia.

Jak vybrać robata-hazonakasiłku

Vybar zaležyć ad niekalkich faktaraŭ: płoščy hazona, typu travy, formy ŭčastka, typu batarei, naža, pryncypu navihacyi i inšych.

Pamier hazona. Dla nievialikich hazonaŭ da 500 kvadratnych mietraŭ možna vybrać madel ź mienšaj mahutnaściu i pradukcyjnaściu, a dla vialikich hazonaŭ patrebna madel z dastatkova vialikaj jomistaściu akumulatara.

Typ travy. Kali ŭ vas hazon z žorstkaj travoj abo znachodzicca pad nachiłam, to vam patrebna madel z bolš mahutnym matoram, sucelnamietaličnym nažom i vialikimi humovymi kołami sa śpiecyjalnym malunkam pratektara dla lepšaj prachodnaści.

Vyšynia i šyrynia skošvańnia. U roznych madelaŭ jana rehulujecca ŭ dyjapazonach ad 20 — 30 mm da 60 — 80 mm. Čym šyrejšy dyjapazon rehulavańnia, tym praściej padładzicca pad typ travy i zadaču — rehularnuju stryžku, stryžku vielmi zarosłaha hazona i h. d. Na apieratyŭnaść pracy i manieŭranaść upłyvaje šyrynia pakosu. Robaty ź nievialikaj ci siaredniaj šyrynioj bolš manieŭranyja, mohuć prajechać pamiž pieraškodami.

Typ batarei. Usie madeli možna padzialić pa typie akumulatarnaj batarei na dźvie hrupy: sa śvincovaj batarejaj i lityj-ionnaj. Pieršyja majuć istotna mienšy termin słužby i praciahły čas zaradki (da 10—12 hadzin). Druhija zaradžajucca ŭ zaležnaści ad jomistaści ad hadziny da troch. Ad jomistaści batarei zaležyć i čas aŭtanomnaj pracy.

Najaŭnaść GPS-GSM-modula, jaki złučaje robata z mabilnym telefonam, na jakim ustalavany śpiecyjalny dadatak. Hety elektronny kampanient dazvalaje robatu-hazonakasiłcy vyznačać svajo miescaznachodžańnie z dapamohaj sistemy spadarožnikavaj navihacyi GPS i pieradavać hetyja danyja pa sietcy mabilnaj suviazi GSM.

Taki modul dazvalaje ŭładalniku robata kantralavać jaho pierasoŭvańnie pa ŭčastku, vyznačać miežy zony pracy, atrymlivać apaviaščeńni ab zaviaršeńni pracy abo vyjaŭleńni prablemy. Taksama ŭ vypadku vykradańnia GPS-GSM-modul dazvalaje chutka znajści robata-hazonakasiłku z dapamohaj mabilnaha dadatku abo internet-servisu.

Datčyk daždžu. Jon dazvalaje robatu pry mocnym daždžy samastojna viartacca na zaradnuju stancyju, a taksama nie dazvolić robatu pakinuć bazu pry značnaj vilhotnaści pavietra.

Typ naža: sucelnamietaličny žorstki ci centrabiežny. Pieršy zabiaśpiečvaje efiektyŭnaje kašeńnie i mahčymaść skošvańnia navat hustoj i vysokaj travy. Druhi typ maje mienšy ŭzrovień šumu, ale istotna chutčej znošvajecca, patrabujučy zamieny praz try tydni — miesiac, i nie zdolny kasić hustuju travu. Pierad tym, jak robata z centrabiežnym nažom zapuścić na hazon, śpiecyjalisty rekamiendujuć hazon vykasić i vyraŭniać. Robat budzie vykonvać tolki padtrymlivajučuju funkcyju.

Koły. Zvyčajnyja płastykavyja koły majuć słaboje sčapleńnie z pavierchniaj. Z-za hetaha na niaroŭnych pavierchniach i na schiłach robat moža buksavać i zachrasać na lubych niaroŭnaściach. Bolš sučasnyja madeli abstaloŭvajucca pnieŭmatyčnymi humovymi kołami. Z-za mahčymaści defarmacyi jany zabiaśpiečvajuć sčapleńnie z pavierchniaj u 3—4 razy lepiej, čym płastykavyja. Akramia taho, jany pakidajuć mienšuju kolkaść śladoŭ na hazonie.

Bampier. U sučasnych madelach praduhledžany bampier ź miakkaj humy. Heta dapamahaje źmienšyć uździejańnie jak na pieraškodu, tak i na korpus robata. Dziakujučy hetamu, mebla na hazonie, kara drevaŭ, roznyja žorstkija kusty, a taksama korpus robata praktyčna nie atrymlivajuć traŭmaŭ.

Typ elektraruchavika. Ich byvaje dva. Ruchavik biez ščotki maje mienšy znos i bolš nadziejny ŭ pracy. Jon taksama bolš efiektyŭny i moža zabiaśpiečyć bolš vysokuju chutkaść i mahutnaść, čym inšyja typy elektraruchavikoŭ.

Ruchavik sa ščotkaju patrabuje rehularnaj jaje zamieny. Jon mienš efiektyŭny i mienš nadziejny, čym pieršy typ ruchavika, ale bolš dastupny pa canie.

Śpiecyjalisty taksama rajać nie zabyć źviarnuć uvahu na nadziejnaść vytvorcy i jakaść absłuhoŭvańnia, a taksama na najaŭnaść harantyjnaha absłuhoŭvańnia i zapasnych častak.

Praviły karystańnia

Pierad pačatkam raboty nieabchodna padrychtavać hazon da pracy robata-hazonakasiłki. Treba prybrać kamiani, pałki i inšyja pradmiety, jakija mohuć paškodzić robat abo nanieści škodu navakolnamu asiarodździu.

Pa ŭsim pierymietry nieabchodna prakłaści provad, kab vyznačyć miežy hazona, jakija robat nie pavinien pierasiakać. Provad pavinien znachodzicca na dastatkovaj adlehłaści ad pieraškod, kab robat moh svabodna pieramiaščacca.

Pierad pačatkam pracy treba pierakanacca, što batareja robata-hazonakasiłki poŭnaściu zaradžanaja.

U madelach, jakija kirujucca praź śpiecyjalny dadatak, nieabchodna zadać prahramu raboty, vybrać čas, kali robat budzie pracavać, i čas zaradki.

Z dapamohaj rehulatara vyšyni ŭstaloŭvajecca žadanaja vyšynia travy paśla kašeńnia.

Abaviazkova nieabchodna pravieryć nałady biaśpieki.

Paśla nałady robata nazirajcie za jaho pracaj na praciahu niekalkich dzion, kab pierakanacca, što jon pracuje karektna i nie parušaje miež hazona.

Madeli

Husqvarna Automower 435X AWD. Hetaja madel robata-hazonakasiłki pryznačana dla raboty na ŭčastkach da 35 sotak. Jana maje šerah unikalnych funkcyj i charaktarystyk. U pryvatnaści, pryłada abstalavana sistemaj poŭnaha pryvada AWD, jakaja dazvalaje robatu lohka pieramiaščacca pa niaroŭnaj i ślizkaj pavierchni, a taksama padymacca na stromkija ŭzvyšeńni.

Husqvarna Automower 435X AWD

Husqvarna Automower 435X AWD. Fota: Shop.by

Husqvarna Automower 435X AWD taksama abstalavana sistemaj navihacyi GPS, jakaja dazvalaje pryładzie stvarać kartu ŭčastka i vyznačać aptymalny maršrut.

Akramia taho, pryłada abstalavana mahutnym lityj-ionnym akumulataram jomistaściu 10,8 ampier-hadziny, jaki zabiaśpiečvaje praciahły čas pracy da 270 chvilin na adnym zaradzie. Robat taksama abstalavany funkcyjaj chutkaj zaradki.

Husqvarna Automower 435X AWD maje sistemu kiravańnia ŭ spałučeńni z mabilnym dadatkam. Taksama ŭładalniki mohuć vykarystoŭvać hałasavoje kiravańnie, kab kiravać robatam pry dapamozie hałasavych kamand.

Akramia taho, robat-hazonakasiłka Husqvarna Automower 435X AWD abstalavany sistemaj biaśpieki, u tym liku datčykami sutyknieńniaŭ i sistemaj PIN-koda, jakaja praduchilaje niesankcyjanavanaje vykarystańnie pryłady.

Gardena Sileno Life 1250

Hety robat-hazonakasiłka adnosicca da siaredniaj cenavaj katehoryi. Jon pryznačany dla dahladu za hazonam na nievialikim učastku płoščaj da 12,5 sotki. Madel abstalavana lityj-ionnym akumulataram jomistaściu 2,1 ampier-hadziny, jaki dazvalaje pracavać da 65 chvilin paśla poŭnaj zaradki. Na zaradku spatrebicca 60 chvilin.

Gardena Sileno Life 1250

Gardena Sileno Life 1250. Fota: Shop.by

Gardena Sileno Life 1250 moža pracavać u aŭtamatyčnym režymie, a taksama pa zadadzienym hrafiku, jaki možna naładzić z dapamohaj dadatku na smartfonie. Robat aryjentujecca pa śpiecyjalnym provadzie, prakładzienym pa miežach učastka, i abstalavany navihacyjnaj sistemaj, jakaja dazvalaje jamu vyznačać svajo miescaznachodžańnie i aryjentavacca na terytoryi ŭčastka.

Akramia taho, pryłada abstalavana sistemaj datčykaŭ, jakija vyznačajuć pieraškody na šlachu i dapamahajuć paźbiahać sutyknieńniaŭ. Taki robat moža pracavać u roznych umovach, uklučajučy daždžlivaje nadvorje, dziakujučy vodaniepranikalnamu korpusu i sensaram dla kiravańnia navihacyjaj.

Adna z klučavych asablivaściaŭ hetaj madeli — sistema Sensor Control, jakaja aŭtamatyčna adaptuje pracu robata ŭ zaležnaści ad rostu travy, što dazvalaje zachoŭvać jaje ŭ idealnym stanie.

Gardena Sileno Life 1250 taksama abstalavany sistemaj Smart Gateway, jakaja dazvalaje kiravać robatam addalena, navat kali vy znachodziciesia nie doma.

Champion RMB1828

Madel Champion RMB1828 adnosicca da biudžetnych. Hety robat-hazonakasiłka pryznačany dla kaśby hazonaŭ da 5 sotak. Robat abstalavany 18-voltnym lityj-ionnym akumulataram, jaki dazvalaje pracavać da 60 chvilin paśla poŭnaj zaradki. Zaradka zajmaje prykładna 3—4 hadziny.

Champion RMB1828

Champion RMB1828. Fota: 21vek.by

Champion RMB1828 abstalavany nažom dla kašeńnia šyrynioj kala 18 sm, jaki pracuje na vyšyni ad 20 da 60 mm. Rehulavańnie vyšyni ažyćciaŭlajecca z dapamohaj ryčaha na korpusie.

Robat aryjentujucca pa śpiecyjalnym provadzie, prakładzienym pa miežach učastka, i maje mahčymaść pracavać u režymie vypadkovaha ruchu, u režymie vobłaści abo z zadadzienym maršrutam.

Kiravańnie ažyćciaŭlajecca praz dadatak na smartfonie, jaki dazvalaje zapuścić i spynić robata, źmianić paramietry kaśby i prahladzieć statystyku pracy.

Madel maje abaronu ad daždžu i vałodaje achoŭnaj sistemaj, jakaja spyniaje nož, kali jon zakranie jakuju-niebudź pieraškodu.

Čytajcie jašče:

A moža nie varta tak časta kasić hazon? Voś što pra heta kaža navuka

Viasiołyja karcinki. U Biełarusi raspracavana novaja hazonakasiłka — fotafakt

U Vilni pieršaje rašeńnie novaha mera — buduć kasić hazony jak raniej

Клас
9
Панылы сорам
2
Ха-ха
1
Ого
2
Сумна
2
Абуральна
3

Chočaš padzialicca važnaj infarmacyjaj ananimna i kanfidencyjna?